ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ
"ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ" ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի "Գիտություն" հրատարակչությունը ձևավորվել է 1936թ.` որպես Արմֆանի նախագահությանը կից հրատարակչական բաժին, իսկ 1940թ. գործել որպես ինքնուրույն հրատարակչություն: Գիտական աշխատությունների հրա¬տարակության բնագավառում հանրապետության առաջատար հրատարակչություններից է:
Հիմնադրման օրից մինչ այժմ հրատարակչությունը լույս է ընծայել ավելի քան 6000 անուն գիրք և հանդես` 4.8 մլն տպաքանակով:
Գիտության ամենատարբեր բնագավառներին վերաբերող գրքերից և ամսագրերից բացի տպագրում է գեղարվեստական, քաղաքական, հրապարակախոսական, գիտահանրա¬մատչելի բնույթի պատվերային գրականություն, դասագրքեր, բուկլետներ և այլն: Մեծ տեղ է հատկացվում հայ դասականների երկերի ժողովածուների հրատարակությանը:

Հասցե` ՀՀ, Երևան 19, Բաղրամյան պող. 24Գ
Հեռ.` (+ 374 10) 58-18-23, 58-18-22, 58-99-47


Ընդունվում են հրատարակչական և տպագրական աշխատանքների պատվերներ: Հրատարակչության լույս ընծայած գրքերը ընթերցողները կարող են ձեռք բերել հրատարակչությունից՝ 40% զեղչով:ИЗДАТЕЛЬСТВО "ГИТУТЮН" НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК РА

Издательство НАН РА сформировалось в 1936г. как издательский отдел при Президуме Армфана, а с 1940г. стало самостоятельным изда¬тельством. Издательство является одним из ведуших в области публикации научной литературы.
Со дня основания по настоящее время издательство выпустило в свет более 6000 наименований книг и журналов, общим тиражом 4.8 млн. экземпляров.
Кроме изданний книг и журналов, посвященных различным областям науки, издательство выпускает художественную, политическую, публицистическую литературу, а также научно- популярные издания, учебники, буклеты и т.д. Большое место уделяется армянской классической литературе.